תקנון ונוסח תחרות גולשים – אספוסה צלמים

1. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

2. הוראות התקנון סופיות והן מבטלות כל פרסום אחר.

3. ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון.

4. על המשתתפים מוטלת אחריות בלעדית למלא אחר התנאים להשתתפות בפעילות בכדי להימצא כזכאים לפרס

5. ההשתתפות הנה על דעת המשתתפים בלבד והחברה לא תישא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מההשתתפות בפעילות.

6.א. ההשתתפות בתחרות מותרת לבעלי פרופיל פייסבוק חוקי ואינסטגרם חוקי ע"פ תקנות פייסבוק ולגילאי 13 ומעלה.

ב. במידה והמשתתף הנו קטין על פי חוק, ההתקשרות תתקיים מול האפוטרופוס (הורה) והשתתפות בפעילות תהיה כפופה באישורו של האפוטרופוס.

7. השתתפות בזהות בדויה אסורה ומהווה חריגה מתקנון התחרות.

8. אין הגבלה על כמות השיתופים

9. הנהלת העמוד רשאית לבצע שינויים בתקנון ולהפסיק את התחרות בכל עת.

10. הפרס בתחרות הנו צילומי סטילטס לברית\אירוע צהריים בשווי 1000 ש"ח בלבד.